logo alpc

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden ALPC

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1     Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ALPC zijn de algemene verkoopvoorwaarden van ALPC van toepassing. Op verzoek worden deze u toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen www.alpc.nl/nl/leveringsvoorwaarden.

1.2     Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3     Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen.

1.4     Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ALPC worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door ALPC ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1     Alle aanbiedingen van ALPC zijn vrijblijvend en ALPC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook hiervoor artikel 3.6.

2.2     Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ALPC. ALPC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ALPC dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3     Een aantal producten (zoals chemicaliën) hebben strikte toepassingen. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste op de hoogte bent van de wettelijke gebruiksvoorschriften.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw, en exclusief handelings-, verzend- en verzekeringskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2    Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het een levering binnen Nederland betreft en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het een levering buiten Nederland betreft, tenzij ander schriftelijk overeengekomen. ALPC is gerechtigd om een aanbetaling c.q. deelbetaling bij levering/montage te vragen. ALPC is gerechtigd de facturen elektronisch op te maken en te verzenden, evenals een eventuele ingebrekestelling. Een elektronisch verzonden factuur of ingebrekestelling wordt geacht door u te zijn ontvangen op de dag van verzending. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van ALPC.

3.3    Betaling kan geschieden contant, pinbetaling of per factuur. Bij een bestelling goederen boven de vijfhonderd euro (EUR 500, --) wordt een aanbetaling c.q. deelbetaling gevraagd bij aflevering, deze bedraagt 50% van het factuurbedrag, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

3.4    Bij overschrijding van de betaaltermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ALPC bent u een bedrag van vijftig euro (EUR 50, --) aan administratie kosten verschuldigd en indien ALPC haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaand bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van ALPC om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5    Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ALPC gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Dit ontslaat u in geen van de gevallen tot ontheffing van de betalingsverplichtingen.

3.6    Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ALPC. Artikel 3.6 geld niet ten aanzien van de dollarkoers zie hiervoor artikel 3.7 van deze voorwaarden

3.7    Voor goederen die geïmporteerd worden, en in US-dollars worden betaald, geldt de prijs in euro`s op het moment van inscheping. Indien de afwijking ten opzichte van de dollarkoers meer dan tien procent (10 %) bedraagt is ALPC gerechtigd deze verhoging ten alle tijden door te voeren. Prijsverhogingen ten gevolge van stijging van de dollarkoers met minder dan tien procent (10%) geven geen recht tot annulering of opschorting van de bestelling.

 

Artikel 4. Levering

4.1    De door ALPC opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2    De levering van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1    Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

5.2    Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

5.3    De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

5.4    De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

5.5    Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1    U dient alle interactieve en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ALPC geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2    ALPC garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig ( ongeschreven ) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ALPC daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ALPC de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel na retournering de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bestaat geen recht op het retourneren van de producten. Uitzondering hierop zijn de goederen welke in het magazijn van ALPC op voorraad liggen, dit ter beoordeling van ALPC. Deze retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd na schriftelijke toestemming, en indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retour zending voor uw rekening komen.

7.4    U bent verplicht goederen bij aflevering op uiterlijke schade te contoleren. Schade of gebreken welke bij aflevering zichtbaar is (zijn) dient u op de pakbon te vermelden, en binnen 24 uur te melden aan ALPC.

7.5    De aansprakelijkheid van ALPC beperkt zich tot de vervangingswaarde van het geleverde product. ALPC is niet aansprakelijk voor de (mogelijk) geleden of te lijden gevolgschade en uitdrukkelijk niet voor de indirecte schade of gevolgschade.

 

Artikel 8. Bestelling / communicatie

8.1    Voor misverstaan, verminkingen en vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ALPC dan wel en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en ALPC, is ALPC niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ALPC.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ALPC ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk mede te delen en zulks zonder dan ALPC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in het gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet door ALPC kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en toch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1    Indien u aan ALPC schriftelijke opgave doet van een adres, is ALPC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ALPC schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden verzonden.

10.2    Wanneer door ALPC gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat onverlet haar recht alsnog strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond dat ALPC deze voorwaarden soepel toepast.

10.3    ALPC is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4    Indien één of meer van deze bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met ALPC in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ALPC vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland .